รองรับผู้พิการทางสายตา Voice Over Menu
Herbs Starter แพลตฟอร์มพัฒนาสินค้าชุมชนสู่มาตรฐานสากล

“Herbs Starter” เป็นแพลตฟอร์มที่เกิดจากความตั้งใจที่จะต่อยอดและพัฒนาสินค้าเกษตรที่ปลูกในระบบอินทรีย์ หรือที่ได้รับการขึ้นทะเบียน GI ให้เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทออร์แกนิก เพื่อจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ โดยคุณอิสรีย์ นิตยสมบูรณ์ และทีมงาน ได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลของกลุ่มเกษตรกร และนำข้อมูลเหล่านั้นมาพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด เพื่อจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มภายใต้ชื่อ “Herbs Stater” ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น ภายใต้แนวคิด "Connect Barn to Urban" ซึ่งเป็นแนวคิดที่เชื่อมโยงสินค้าเกษตรในต่างจังหวัด ให้เข้าถึงชีวิตคนเมืองได้ง่ายและปลอดภัย

UNC Calcium แคลเซียมจากก้างปลา

นำของเหลือจากการผลิตลูกชิ้นปลา อาทิ หัวปลา ก้างปลา มาผลิตแคลเซียมในรูปแบบที่สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ในทันทีโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการย่อย

ดีปาษณะ เครื่องดื่มกล้วยผงสำเร็จรูป

รวมกลุ่มกันในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน มีเกษตรกรเครือข่ายประมาณ 50 ราย เพื่อแปรรูปกล้วยน้ำว้าดิบผง ที่มีคุณสมบัติในการป้องกันกรดไหลย้อน และโรคกระเพาะ ได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้จากกรมส่งเสริมการเกษตร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นเครื่องดื่มกล้วยผงสำเร็จรูป และได้ทุนวิจัยจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ในการนำมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์

Drydye นวัตกรรมย้อมผ้าไม่ใช้น้ำ

ในอุตสาหกรรมการย้อมผ้าของโรงงานย้อมผ้าขนาดใหญ่ ต้องประสบปัญหาเรื่องต้นทุนเรื่องการใช้น้ำ การใช้สารเคมีฟอกย้อม การใช้พลังงานไฟฟ้า ไปจนถึงกระทั่งกระบวนการปลายทาง นั่นคือ การบำบัดน้ำเสีย ซึ่งในแต่ละปี บางโรงงานอาจมีค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำเสียสูงถึงปีละนับสิบล้านบาท แต่ด้วยนวัตกรรมการย้อมผ้าแบบไม่ใช้น้ำ ซึ่งคุณพิชญ์สินี เย่ ผู้ประกอบการธุรกิจโรงงานย้อมผ้าในประเทศไทยได้นำมาใช้ในการย้อมผ้าได้สำเร็จเป็นเจ้าเดียว และเจ้าแรกของโลก โดยใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการทำให้สีซึมเข้าไปในเนื้อผ้า ทำให้สามารถย้อมผ้าได้โดยไม่ต้องใช้น้ำซักหยด ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ซึ่งนอกจากจะลดรายจ่ายเรื่องพลังงานไฟฟ้าจากระยะเวลาในการย้อมที่สั้นลงกว่าเดิมถึง 60% และไม่ต้องใช้งบประมาณในการบำบัดน้ำเสียแล้ว ยังช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างมาก

Novy Drone โดรนเพื่อการเกษตร พ่น ฉีด หว่าน สำรวจแปลงเกษตร

“Novy Dron” คือ โดรนการเกษตรที่คิดพัฒนาขึ้นมาให้มีฟังก์ชันที่หลากหลาย เพื่อตอบโจทย์กับเกษตรกรให้สามารถลดต้นทุนในระยะยาว และมีความมั่นคงทางรายได้เพิ่มมากขึ้น โดย คุณกฤตธัช สารทรานนท์ ได้นำโจทย์จากการใช้งานจริงของเกษตรกร มาวิจัยร่วมกับหลายหน่วยงาน อย่างเช่น NIA GISTDA สวทช. วช. เป็นต้น จนได้ออกมาเป็นโดรนสำหรับฉีด พ่น หว่าน สำรวจแปลงเกษตร และยังช่วยเก็บภาพพื้นที่ในไร่หรือในสวน โดยเฉพาะสวนขนาดใหญ่เพื่อนำภาพเหล่านั้นมาใส่ในโปรแกรมแล้วประมวลทำให้ทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทำเกษตรได้ เช่น การตรวจสอบความอุดมสมบูรณ์ของพืช ตรวจสอบโรค ตรวจสอบศัตรูพืช แล้วก็ช่วยประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้น เพื่อให้เกษตรกรสามารถวางแผนการเก็บเกี่ยว ไปจนถึงการขายผลผลิตในแต่ละรอบการเพาะปลูกได้อย่างแม่นยำ

Perma เส้นใยนวัตกรรมต่อต้านแบคทีเรีย

นวัตกรรมเส้นใยป้องกันแบคทีเรียที่ใช้วิธีการฝังนาโนซิงค์เข้าไปในเส้นใยแทนการเคลือบ ซึ่งในตลาดทั่วไปที่มีอยู่ทุกวันนี้เป็นการเคลือบ ที่จะหลุดลอกออกทุกครั้งที่ซัก แต่การฝังเข้าไปในเส้นใยจะรับประกันตลอดอายุการใช้งาน ปัจจุบัน ผู้ประกอบการต่อยอดสู่วัสดุทางการแพทย์ เช่น ผ้าพันแผล ถุงเท้าเพื่อผู้ป่วย หน้ากาก เนื่องจากเส้นใยผ้าจะช่วยระงับการเกิดแบคทีเรีย ที่เป็นสาเหตุให้เกิดแผลในผู้ป่วยและทำให้แผลลุกลาม โดยกำลังทดสอบกับกลุ่มผู้ป่วยอยู่

MeZ แพลตฟอร์มส่งเสริมการขายผลไม้ออนไลน์เพื่อเกษตรกร

แพลตฟอร์มที่ช่วยเกษตรกรในการบริหารจัดการด้านการซื้อขายผลไม้ไทยทุกชนิด ผ่านช่องทางออนไลน์แบบครบวงจร ช่วยเหลือเกษตรกรในเรื่องของการทำการตลาด ทำโฆษณา ทำคอนเทนต์ ถ่ายภาพนิ่ง ถ่ายวีดิโอ และโปรโมทผ่านช่องทางออนไลน์ให้สวนเป็นที่รู้จัก รวมทั้งช่วยรับออเดอร์ มีระบบสรุปออเดอร์รายวัน อีกทั้ง ยังทีมงานคอยบริการและให้คำแนะนำเกษตรกรทั้งด้านบรรจุภัณฑ์และการขนส่ง ในขณะที่ผู้บริโภคเองก็จะได้ผลไม้คุณภาพดี ส่งตรงจากชาวสวนในราคาที่ยุติธรรม

Kiddeepass แพลตฟอร์มแหล่งรวมกิจกรรมสำหรับเด็ก

แอปพลิเคชันรวบรวมกิจกรรมที่น่าสนใจสำหรับเด็ก เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่สามารถค้นหาได้ง่ายและสะดวก รวดเร็ว มากขึ้น โดยหากกิจกรรมไหนที่ต้องมีค่าใช้จ่าย ระบบก็สามารถชำระเงินและสั่งจองได้โดยอัตโนมัติ

Care Choice ผงปรุงรสจากผัก

ธุรกิจส่งออกสินค้าเกษตรกรรมในทุกๆวัน มีการคัดตัดแต่งผัก ผลไม้ ซึ่งมักเกิด waste หลายร้อยกิโลกรัม ทั้งๆที่ผักเหล่านี้ยังมีคุณค่าทางสารอาหารอยู่ จึงเป็นที่มาของผงปรุงรสจากผักแบรนด์ "Carechoice" โดยใช้เวลาพัฒนาสูตร 4 ปี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จนได้ผงปรุงรสจากผัก 3 สูตร สำหรับกลุ่มคนทั่วไปที่รักษาสุขภาพ กลุ่มผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ต้องการควบคุมเรื่องของโซเดียมและน้ำตาล และกลุ่มเด็กที่ผู้ปกครองให้ความสำคัญตั้งแต่ลูกเริ่มรับประทานอาหารเองได้